Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO - art 13

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lubartowska Fabryka Okien i Drzwi z siedzibą w Lubartowie przy ul. Przemysłowej 10 (21-100 Lubartów), posiadająca numer NIP 714-196-39-45 oraz numer REGON 060173136, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000356656 (zwany dalej Fer-Plast Sp.J. – „Administrator”)

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

2.1.  marketingu bezpośredniego,

2.2.  realizacji zawartych z Fer-Plast Sp.J.  umów,

2.3. wykonania ciążących na Fer-Plast Sp.J. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

2.4.  ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

2.5.  weryfikacji wiarygodności płatniczej

2.6.  przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

 

3.     Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fer-Plast Sp.J., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. –wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fer-Plast Sp.J. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fer-Plast Sp.J., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fer-Plast Sp.J., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

§  W zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.6 – dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

5.     Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

6.     Posiada Pani/Pan prawo:

§  dostępu do treści swoich danych osobowych, 

§  sprostowania danych osobowych, 

§  usunięcia danych osobowych, 

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

§  przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

8.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i w systemach komputerowych 

9.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.   Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

  • Start
  • Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO - art 13

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lubartowska Fabryka Okien i Drzwi z siedzibą w Lubartowie przy ul. Przemysłowej 10 (21-100 Lubartów), posiadająca numer NIP 714-196-39-45 oraz numer REGON 060173136, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000356656 (zwany dalej Fer-Plast Sp.J. – „Administrator”)

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

2.1.  marketingu bezpośredniego,

2.2.  realizacji zawartych z Fer-Plast Sp.J.  umów,

2.3. wykonania ciążących na Fer-Plast Sp.J. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

2.4.  ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

2.5.  weryfikacji wiarygodności płatniczej

2.6.  przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

 

3.     Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fer-Plast Sp.J., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. –wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fer-Plast Sp.J. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fer-Plast Sp.J., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

§  w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fer-Plast Sp.J., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

§  W zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.6 – dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

5.     Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

6.     Posiada Pani/Pan prawo:

§  dostępu do treści swoich danych osobowych, 

§  sprostowania danych osobowych, 

§  usunięcia danych osobowych, 

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

§  przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

8.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i w systemach komputerowych 

9.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.   Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).